top of page
shutterstock_1429389389.jpg

על שיתוף הפעולה

אגף המעבדות של המרכז הרפואי תל אביב, נותן מענה נרחב למרבית הבדיקות המבוצעות בעולם, בכל תחומי הרפואה. יחד עם זאת, ישנן בדיקות נדירות שלא מבוצעות כלל בישראל.
על מנת להשלים את המענה גם לבדיקות הנדירות, אגף המעבדות מציע לכלל המטופלים בישראל גישה לבדיקות מעבדה ייחודיות שמבוצעות במעבדת מאיו קליניק (Mayo Clinic) שבארצות הברית.
מעבדת מאיו הינה אחת מהמעבדות הגדולות והמתקדמות בעולם. המעבדה מבצעת יותר מ-3000 בדיקות שונות ליותר מ- 4.5 מיליון מטופלים ברחבי העולם ומגיעה לכ-25 מיליון בדיקות בשנה. 
לשמחתנו, השנה (2021) נחתם חוזה שיתוף פעולה בין הנהלת מעבדות מאיו והמרכז הרפואי תל אביב (איכילוב), במסגרתו תתאפשר שליחת בדיקות עבור מטופלים מישראל!

על הצוות

???? ?????????.jpg
ד"ר חנוך גולדשמיט

מנהל אגף מעבדות, המרכז הרפואי תל-אביב, איכילוב.

??? ????.jpg
ד"ר אבי גדות

מומחה בנוירולוגיה, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, המערך הנוירולוגי, המרכז הרפואי תל אביב, איכילוב.

יפעת אלקלעי.JPG
ד"ר יפעת אלקלעי

מנהלת מעבדה אימונולוגיה קלינית, מנהלת המרכז לבדיקות מיוחדות, המרכז הרפואי תל-אביב, איכילוב.

תנאים כלליים

תנאים כלליים:
 
1. הבדיקות הנשלחות למעבדת מאיו קליניק (להלן: המעבדה) אינן נכללות בסל הבריאות הממלכתי ואינן ממומנות ע"י קופות החולים ו/או השב"ן.
   מזמין הבדיקה/ המטופל יידרשו לשלם עליהן באופן פרטי במעמד נטילת הדגימה.

2. בית החולים אחראי לנטילת הדגימה והעברתה למעבדה לצורך ביצוע הבדיקות שהוזמנו ע"י מזמין הבדיקה/ המטופל.
3. אנו ממליצים  שבהפניית הרופא המטפל לבדיקות, יפורטו כל הבדיקות המוזמנות מהמעבדה. בכל מקרה, בחירת קוד הבדיקה הרצוי מתוך הקטלוג 
   היא על אחריות מזמין הבדיקה/ המטופל בלבד.

4. המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות שהוזמנו ולמשלוח התוצאות  למזמין הבדיקה/ המטופל בלבד, ואין לה ו/או לבית החולים כל אחריות
   להעברת
 התוצאות לרופא המטפל ו/או ליצירת קשר עם הרופא המטפל ו/או למתן הסברים, פרשנות או התייחסות לתוצאות הבדיקה ו/או
   להמשך טיפול, למזמין
 הבדיקה/ המטופל או לרופא המטפל.
5. באחריות  מזמין הבדיקה/ המטופל ליידע את הרופא המטפל בו בתוצאות הבדיקות, לצורך המשך טיפול. כאמור לעיל, המעבדה/ ביה"ח
   לא יעבירו 
בעצמם ולא ייצרו קשר עם הרופא המטפל לצורך זה.
6. תוצאות הבדיקה ישלחו אל מזמין הבדיקה/ המטופל לפי הפרטים ובאופן שיציין בטופס ההזמנה.
7. מענה לפנייה באתר יינתן בתוך 3 ימי עבודה. המענה יכלול הצעת מחיר, תנאים לביצוע הבדיקה, פרק זמן משוער עד לקבלת תוצאות הבדיקה
    ואופן 
תיאום תור ללקיחת דגימה.
8. הדגימה או חומר הבדיקה, כולל נוזלי גוף מכל סוג, דם, נוזל שדרה ולרבות בלוק ביופסיה, לא יוחזרו למטופל בתום הבדיקה במעבדה 
9. לצפייה בתנאי השימוש של אתר איכילוב 

bottom of page